امتحان درس کاربرد مقدماتی روشهای تشخیص بالینی پنجشنبه مورخ ۹۸/۲/۵ ساعت ۱۱/۳۰ برگزار می گردد.