به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید محترم می رساند پنجشنبه مورخ ۹۸/۱/۱۵کلیه کلاس های آموزشی برگزار خواهد گردید.