به اطلاع دانشجویان محترم می رساند؛ اولین جلسه کارگاه فن بیان و مهارتهای ارتباطی لغو و به زمان دیگری در سال ۱۳۹۸ موکول گردید.