دانشجویان محترم رشته مدیریت آموزشی مقطع کارشناسی ارشد جهت انتخاب اساتید راهنما ومشاور پایان نامه تحصیلی خود می توانند به اساتید محترم مندرج در فهرست زیر مراجعه نمایند:

  1. آقای دکتر حسینعلی کوهستانی
  2. آقای دکتر بختیار شعبانی ورکی
  3. آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم
  4. خانم دکتر رضوان حسینقلی زاده
  5. خانم دکتر نرگس آهنچیان