مهلت تحویل پرپوزال تا پایان ترم سوم می باشد.
کلیه اساتید معرفی شده می توانند به عنوان استاد مشاور نیز با هماهنگی تا چهار مورد معرفی شوند.