پوشش بیمه حوادث برای کلیه دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و افراد تحت تکفل آنان الزامی است.پوشش بیمه حوادث دانشجویان غیر ایرانی و افراد تحت تکفل آنان صرفاً با خرید الکترونیکی بیمه نامه حوادث از طریق سامانه شرکت خدمات بیمه ای حیات امن به نشانی www.hayateamn.ir امکان پذیر بوده و ارائه خدمات کنسولی به دانشجویان غیر ایرانی منوط به ارائه پرینت بیمه نامه حوادث آن شرکت خواهد بود.