به اطلاع اساتید،کارکنان و دانشجویان محترم می رساند؛ از مورخ ۹۷/۱۱/۶ لغایت ۹۷/۱۱/۱۰ ساعت کاری موسسه تاساعت ۱۳/۳۰ می باشد.