ساعت امتحان درس مکاتب فلسفی و آراتربیتی استاد محترم جناب آقای دکتر شعبانی مورخ ۹۷/۱۱/۴ از ساعت ۱۴ به ۱۰ تغییر نمود.