قابل توجه دانشجویان گرامی؛ ساعت کاری موسسه از۱۶ لغایت ۱۸ دی ماه از ساعت ۷/۳۰ تا ۱۳/۳۰ می باشد.