کلاس جبرانی درس اصول برنامه ریزی آموزشی سرکارخانم دکتر آهنچیان پنجشنبه ۹۷/۱۰/۶ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار می گردد.