کلاس جبرانی مدیریت منابع انسانی پیشرفته سرکارخانم دکتر آهنچیان چهارشنبه ۹۷/۹/۲۸ ساعت ۱۶-۱۴ برگزار می گردد.