امتحان میان ترم روانشناسی اجتماعی سرکارخانم طالبی سه شنبه ۹۷/۹/۲۰ راس ساعت ۹/۳۰ برگزار می گردد.