امتحان میان ترم دروس جناب آقای دکتر جوان جعفری به شرح زیر می باشد: مدیریت استراتژیک ۹۷/۹/۳ ، سازمانهای پولی ومالی ۹۷/۹/۷ ، مدیریت استراتژیک پیشرفته ۹۷/۹/۷، مدیریت ارتباطات مشتری ۹۷/۹/۷ ، بررسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ۹۷/۹/۸ و تجارت الکترونیک ۹۷/۹/۱۰