کلاس جبرانی درس احساس و ادراک با استاد محترم جناب آقای دکتر مقدس زاده روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۹/۱ ساعت ۱۳-۱۱ برگزار می گردد.