به اطلاع دانشجویان محترم رشته مددکاری اجتماعی ورودی ۹۷ می رساند؛ جلسه توجیهی با مدیرگروه این رشته ، جناب آقای دکتر طالبیان شریف ، روز دوشنبه مورخ ۹۷/۸/۷ ساعت ۱۲-۱۱/۳۰ در کلاس ۱۱۳ برگزار می گردد.