از دانشجویان متقاضی وام شهریه که قبل از تاریخ ۹۷/۷/۱۰ در پرتال دانشجویی صندوق رفاه درخواست وام خود راثبت نموده اند تقاضا می شود مجددا به پرتال دانشجویی صندوق رفاه مراجعه و وام خود را به نام بانک قرض الحسنه مهر ثبت نمایند بدیهی است تقاضاهایی که برای بانک قرض الحسنه مهر ایران نباشد قابل بررسی نمی باشد.