کلاس روانشناسی اجتماعی پیشرفته جناب آقای دکتر سعیدی به روزهای چهارشنبه ساعت ۱۲-۱۰ منتقل گردید.