کلاس روانشناسی اجتماعی کاربردی جناب آقای دکتر سعیدی روزهای چهارشنبه ساعت ۱۲-۱۰ به ساعت ۱۴-۱۲ منتقل گردید.