کلاس زبان عمومی سرکارخانم افتخاری روز شنبه ساعت ۱۸-۱۵ به دلیل نرسیدن به حدنصاب برگزار نمی گردد. دانشجویان جهت اطلاع از ساعت برگزاری درس به برنامه کلاسی خود مراجعه فرمایند.