کلاس مدیریت عملکرد سازمان های صنعتی جناب آقای دکتر مرادی امروز دوشنبه مورخ ۹۷/۷/۹ ساعت ۱۵:۳۰ تشکیل می گردد.