دانشجویان محترمی که تاکنون یوزر تغذیه خود را فعال ننموده اند و قصد رزرو غذا دارند می بایست جهت فعال سازی تغذیه به سرکارخانم جولائی مراجعه نمایند.