تاریخ ثبت نام  پذیرفته شدگان محترم کارشناسی ارشدسال ۱۳۹۷ تا روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۶/۲۲ تمدید گردید.