دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ و ۹۵ جهت درخواست تمدید سنوات به امور آموزشی موسسه مراجعه فرمایند.