اسامی برندگان مرحله هفتم و هشتم فکر اورد قرآنی:

خانم سبیکه امامی- آقای حامد اسداللهی -آقای ابوالفضل محدث، آقای جواد سعادت فر-خانم فروغ ناظران- خانم زهرا رحیمی