کلاسها به دلیل نرسیدن به حدنصاب لازم برگزار نمی گردد و صرفا درس کارورزی مددکاری فردی برگزار می گردد.