دانشجویان محترم سیستم های اطلاعاتی در مدیریت رشته مدیریت بازرگانی جهت بازدید علمی روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۳/۹ ساعت ۹ صبح در محل موسسه حضور بهم رسانند.