کلاس حسابداری پیشرفته ۱ از سه شنبه این هفته مورخ ۹۷/۲/۲۵ به دوشنبه مورخ ۹۷/۲/۳۱  ساعت ۹/۴۵-۸/۱۵ و ۱۳/۳۰-۱۲ تغییر یافت.