دانشجویان ورودیهای ذیل که درخواست تمدید سنوات نیمسال دوم ۹۷-۹۶ را ننموده اند، به امور آموزشی مراجعه نمایند:

– مقطع کارشناسی ارشد ورودیهای ۹۳ و ۹۴

– مقطع کارشناسی ورودی ۹۱

– مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی ۹۴