کلاس هفته در میان درس آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی جناب آقای عدالت روزهای چهارشنبه به ساعت ۱۶-۱۴ منتقل گردید .