به دلیل تداخل انتخاب واحد با زمان دریافت کارت ورود به جلسه تاریخ شروع انتخاب واحد به ۹۶/۱۰/۲۱ تغییر می یابد. به منظور ارتقاء کیفیت آموزش در صورت تمایل ارزشیابی از اساتید را انجام دهید.