آبان 28, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

کارگاه آموزشی «فرآیند اهدای عضو از مرگ مغزی و نقش مددکاران اجتماعی و روانشناسان در حمایت از خانواده‌های اهدا کننده»

کارگاه آموزشی «فرآیند اهدای عضو از مرگ مغزی و نقش مددکاران اجتماعی و روانشناسان در حمایت از خانواده‌های اهدا کننده»

۲۸ آبان ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

انجمن علمی مددکاری اجتماعی مؤسسه آموزش عالی حکمت رضوی برگزار می‌کند: کارگاه آموزشی🟩 «فرآیند اهدای عضو از مرگ مغزی و نقش مددکاران اجتماعی و روانشناسان در حمایت از خانواده‌های اهدا کننده» 🟢 سخنران: جناب آقای دکتر ابراهیم خالقیرئیس واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی ...