مهر 25, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۵ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم ریحانه سادات حسینی منش دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان: "بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر معنویت بر فرسودگی شغلی و انعطاف پذیری شناختی معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان سرخس" استاد راهنما: جناب آقای دکتر ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۵ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدجناب آقای هادی کاظمیان دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان: "  اثر بخشی آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش بر ارتباطات میان فردی و انگیزش درونی طلاب حوزه علمیه قم"  استاد راهنما: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۵ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم امینه کاظمی راد دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی با عنوان: "اثر بخشی مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی بر خودآگاهی و روابط موثر زنان سرپرست خانوار دارای کودکان آزاد دیه عاطفی در شهر کرمان" استاد راهنما: جناب ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۵ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فیروزه دشتی دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی با عنوان: "اثربخشی مداخلات مددکاری اجتماعی گروهی مبتنی بر آموزش مهارت های ارتباط موثر بر نگرش های ناکارآمد و عهد شکنی زناشویی در زنان در معرض طلاق ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۵ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم خدیجه آشفته دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان: "  بررسی رابطه سبک رهبری تحولی با هوش هیجانی و خلاقیت مدیران ناحیه 1 آموزش و پرورش مشهد" استاد راهنما: سرکار خانم دکتر آهنچیان استاد ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۵ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم فهیمه حدادی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان: " بررسی نقش رهبری اثربخش مدیران مدارس بر برنامه ریزی خلاقانه محور منطقه رضویه مشهد" استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نرگس آهنچیان استاد مشاور: جناب آقای ...