شهریور 27, 1402 - موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۷ شهریور ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم جمیله بزمی فاروجی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان: "  بررسی اثربخشی اموزش مهارت های زناشویی به روش گاتمن بر تعارضات زناشویی و بی ثباتی زناشویی زنان متاهل شهر مشهد" استاد راهنما: جناب آقای ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۷ شهریور ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم زهرا نیک­پورصیقلانی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان: "  نقش الگوهای تعاملی در پیش بینی نگرش به روابط فرازناشویی با میانجی گری صمیمیت جنسی در زنان متاهل شهر مشهد " استاد راهنما: جناب آقای ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۲۷ شهریور ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم الناز قاسم زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان: "نقش نگرانی از تصویر بدن در پیش بینی بهزیستی روان شناختی دختران 18 تا 30 سال: نقش واسطه ای طرحواره های ناسازگار اولیه" استاد ...