کارگاه فن بیان و اصول ارائه و کنفرانس در دانشگاه

ساعت برگزاری کارگاه ساعت 11 می باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.