تغییر تاریخ و ساعت برگزاري كارگاه آشنايي با فرآيند مصاحبه دكتري