اولين همایش ملي روان شناسي اجتماعي، شخصيت و نابهنجاري با نگاهي ويژه به فضاي مجازي