پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه