پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانش آموختگان ممتاز در دانشگاه سمنان