همایش یزرگ نقش دانشگاهیان و فرهنگیان در تحقق منویات مقام معظم رهبری