فراخوان پذيرش مقاله در مجله ” هنرهاي كاربردي” دانشگاه سمنان داراي رتبه از كميسيون نشريات وزارت عتف