فراخوان پذيرش مقاله در مجله علمي ” روانشناسي باليني” دانشگاه سمنان