فراخوان ملی هنری دانشجویان سراسر کشور برای پاسداشت مقاومت مردم مظلوم غزه