فراخوان دانشگاه هنر تبريز براي پذيرش دانشجوي استعداد درخشان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به شيوه استاد محور