دعوت نامه وبينار با موضوع «خيانت (پيمان شكني)؛ از التهاب تا التيام»