تاکید مجدد بر برگزاری کلیه کلاسها و امتحانات به صورت حضوری