برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم سیده زینب شریفی منش دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی