برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدسرکار خانم ساناز سلطانی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی