برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم حمیده حناچیان دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

با عنوان:

رابطه توانمند سازی روانشناختی و خودکنترلی با عملکرد شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نرگس آهنچیان

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

زمان: 1402/7/19، ساعت 9:45 صبح

مکان: سالن شورا

شرکت در جلسه دفاعیه برای عموم دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.