دانش آموختگان/الف

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی
نام نام خانوادگی تاریخ فراغت از تحصیل کد رشته تحصیلی کد مقطع تحصیلی
مائده ابتکاری 1400/11/30 روانشناسی کارشناسی
سیدهادی ابراهیم پور 1393/03/01 روانشناسی بالینی کارشناسی
طاهره ابراهیم زاده لائین 1401/06/31 مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
فائزه ابراهیمی 1399/04/31 مددکاری اجتماعی کارشناسی
ظهیرالدین ابراهیمی 1388/06/31 حسابداری کاردانی
کبری ابراهیمی 1388/04/31 مدیریت بازرگانی کاردانی
علی ابراهیمی 1400/11/30 مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
راضیه ابراهیمی 1399/11/30 روانشناسی کارشناسی
ابراهیم ابراهیمی 1392/05/01 علمی-کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
اکرم ابراهیمی 1397/11/30 حسابداری کارشناسی
فاطمه ابراهیمی صدرآبادی 1400/04/31 مدیریت مالی کارشناسی
مهلا ابراهیمی عرفانی 1401/11/30 مددکاری اجتماعی کارشناسی
الهام ابراهیمی نورکچه 1400/06/31 روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد