اخبار

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۵ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مریم امیرآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان: " رابطه مدیریت دانش و فرهنگ دانش محور با خود اثر بخشی شغلی معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 6 مشهد" استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نرگس ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۵ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم سپیده حیدریان دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان: "بررسی نقش میانجی انعطاف پذیری روانشناختی در رابطه بین ساختار قدرت در خانواده و تعارضات زناشویی زنان متاهل دانشجو دانشگاههای مشهد" استاد راهنما: جناب آقای ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۵ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدجناب آقای میثم نخعی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی با عنوان: "بررسی تاثیر ارزش درک شده ، تجربه مشتری، رضایت و وفاداری مشتری بر قصد خرید مجدد( مطالعه موردی: مشتریان برند هاکوپیان در شهرمشهد" استاد راهنما: ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۱ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم فاطمه سادات مولوی­ پور دانشجوی کارشناسی ارشد روان­ شناسی عمومی با عنوان: "  پیش بینی  استفاده آسیب زا از فضای مجازی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه با نقش خودتنظیمی و خودکارآمدی" استاد ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۱ مهر ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مهتاب اسراری دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی با عنوان: " مقایسه سرسختی، تاب آوری و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان و زنان سالم" استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمود آزادی استاد مشاور: ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۳۱ شهریور ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم زهرا پکوک دانشجوی کارشناسی ارشد روان­شناسی عمومی با عنوان: " اثر بخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر عزت نفس و خودآگاهی دانشجویان دختر با تجربه شکست عاطفی" استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمود آزادی ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۳۱ شهریور ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم زهره صادق زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده با عنوان: "نقش سبک دلبستگی مادر در پیش بینی عزت نفس فرزند نوجوان : نقش میانجی ناگویی هیجانی مادر" استاد راهنما: جناب آقای دکتر جعفر طالبیان­ ...

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

۳۱ شهریور ۱۴۰۲
بدون دیدگاه

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم الهام حسنی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی با عنوان: " بررسی نقش مسئولیت پذیری درک شده توسط دانش آموزان و رابطه آن با عزت نفس ( در پیشرفت تحصیلی)".   استاد راهنما: جناب آقای ...